Kosovo

Saison 2023 Australia / New Zealand

Les effectifs

NomPosteMaillotPaysAgeTaillePoids
Ilfete Kryeziu Ilfete Kryeziu GardienKosovo 25 ans
Lavdije Behramaj Lavdije Behramaj GardienKosovo 24 ans
Besarta Leci Besarta Leci GardienKosovo 30 ans
Agnesa Gashi Agnesa Gashi DéfenseurKosovo 25 ans
Liridona Syla Liridona Syla DéfenseurKosovo 37 ans
Drita Çelaj Drita Çelaj DéfenseurKosovo 29 ans
Merita Bajrami Merita Bajrami DéfenseurKosovo 20 ans
Blerta Shala Blerta Shala MilieuKosovo 25 ans
Verona Berisha Verona Berisha MilieuKosovo 23 ans
Besarta Hisenaj Besarta Hisenaj MilieuKosovo 25 ans
Erëleta Memeti Erëleta Memeti MilieuKosovo 24 ans
Blerta Smaili Blerta Smaili MilieuKosovo 21 ans
Lumbardha Misini Lumbardha Misini MilieuKosovo 20 ans
Fatlinda Ramaj Fatlinda Ramaj MilieuKosovo 23 ans
Loreta Lulaj Loreta Lulaj MilieuKosovo 20 ans
Donjeta Halilaj Donjeta Halilaj AttaquantKosovo 23 ans
Edona Kryeziu Edona Kryeziu AttaquantKosovo 28 ans
Kaltrina Biqkaj Kaltrina Biqkaj AttaquantKosovo 23 ans
Elizabeta Ejupi Elizabeta Ejupi AttaquantKosovo 29 ans
Albulena Guri Albulena Guri AttaquantKosovo 19 ans
Valentina Metaj Valentina Metaj AttaquantKosovo 19 ans
Alketa Rama Alketa Rama AttaquantKosovo 20 ans
Leonora Ejupi Leonora Ejupi AttaquantKosovo 23 ans
Valentina Limani Valentina Limani AttaquantKosovo 26 ans 1.61m